دنبال این بود

یکی دیگر شود

این اعتماد به نفس ضعیفش را

از آرایش غلیظش

فهمیدم

     دریافت فایل اصلی