امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلّط می شوند، سپس هر چه دعا کنید مستجاب نمی گردد

حضرت علیعلیه‌السلام